Nuk Ia Bën Hallall As Nuk Ia Fal Namazin E Xhenazes!- Arsyeja Eshte Shume ….

Uncategorized

E Ngri Doren Dhe Nuk Ia Bën Hallall As Nuk Ia Fal Nama,zin E Xhena,zes!-[Lexojeni Arysen]//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Ndodhë edhe kjo: Nuk ia bën hallall dhe nuk ia fal Nama,zin e Xhena,zes!-[Lexojeni arysen]Namazi i xhen,azes është farzi kifajë, për të gjithë ato meshkujt që mësojnë se ka vde,kur një besimtar, qoftë ai mashkull a femër.

Namazi i xhen,azes është adhurimi për All-llahun dhe lutje për personin e vde,kur. Ai që nuk e konsideron të rëndësishëm, rrez,ikon imanin.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Por, një ngjarje ka ndodhur diku në Turqi, ku gjatë faljes së namazit të xhen,azes, imami bën pyetje se a ia bëni hallall dhe ky person thotë se nuk ia bëj hallall,

sepse personi i vde,kur ia kishte vra,rë kafshët derisa ishte gja,llë. Andaj, ky u lar,gua dhe nuk ia fali namazin e xhena,zes derisa të tjerët vazhduan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *